دریافت مراسم کامل ظهر عاشورا در فکه با سخنرانی
[ حاج سعید قاسمی ]