[ با سخنرانی حاج سعید قاسمی ]

حاج سعید قاسمی | حسینیه هنر 1391