حاج سعید قاسمی - جشنواره طبس

[ با سخنرانی حاج سعید قاسمی ]

 تشکیل خانه های چریکی هنرمندی