بزرگداشت مبارزان جهان وطنی

[ با سخنرانی حاج سعید قاسمی ]

شهید دکتر مصطفی چمران و دکتر ارنست چگوارا